•  
      
     NOTARIALNY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY HANDLOWEJ W MŁAWIE
     Z dnia 18 października 1903 roku
     Repertorium Nr 672/1903 (reprint)
     Piątego / osiemnastego października tysiąc dziewięćset trzeciego roku. Na zaproszenie ja, Zygmunt syn ... Śląski, notariusz powiatu ciechanowskiego posiadający swoją oficjalną kancelarię w powiatowym mieście Ciechanowie na ulicy  Warszawskiej pod Nr 241 udałem się do miasta Mławy do Miejskiego Zgromadzenia Społecznego, gdzie w obecności świadków znanych mnie notariuszowi osobiście, zdolnych do czynności prawnych mieszkańców m. Mławy Wilhelma syna Anca Kelpe i Pawła syna Michała Pankowa przybyli znani mi osobiście i zdolni do czynności prawnych:Antoni syn Juliana Biało-wiejski, Stefan syn Anto-niego Usakiewicz, Stanisław syn Bronisława Grokieliński, Alojzy syn Ludwika Korzybski, Fiodor syn Mikołaja Gorodecki, Józef syn Antoniego Marszewski, Azriel syn Chaima Makowski, Iwan syn Emiliana Stanisławski, Samuel syn Lewina Koniecki, Józef syn Józefa Ossowski, wszyscy zamieszkujący w m. Mławie, Dominik syn Florentyna Stanisławski, zamieszkały we wsi Jednorożec, powiatu przasnyskiego, Tadeusz syn Aleksandra Mostowski, zamieszkały we wsi Mostowe, Bronisław syn Tomasza Klicki, zamieszkały we wsi Windyki, obydwaj z powiatu mławskiego, Franciszek syn Ignacego Pańkowski, zamieszkały w m. Ciechanowie, Konstanty Roman syn Jakuba Waśniewski, zamieszkały we wsi Sarnowa-Góra powiatu ciechanowskiego, Paweł syn Tytusa Czosnowski, zamieszkały we wsi Rzęgnowo powiatu przasnyskiego, Zygmunt syn Felicjana Makomaski zamieszkały we wsi Strzałkowe powiatu mławskiego, Bronisław syn Józefa Kosiński, zamieszkały w m. Mławie, Tadeusz syn Szymona Rudowski, zamieszkały we wsi Rumo-ka, Władysław syn Felicjana Makomaski, zamieszkały we wsi Wyszyny, Stanisław syn Adama Olszyński, zamieszkały we wsi Kosinki, Iwan syn Felicjana Ma-komaski, zamieszkały we wsi Drogiszka, Mieczysław syn Aleksandra Nostic-Jackowski, zamieszkały we wsi Bogurzyn, Konrad syn Bolesława Unierzyński, zamieszkały we wsi Lewiczyn, Zygmunt syn Ludwi-ka Czaplicki, zamieszkały we wsi Drogiszka wszyscy ostatni siedmioro w powiecie mławskim, Rudolf syn Rudolfa Berg, zamieszkały we wsi Chamsk powiatu sierpeckiego, Konrad syn Teofila Olszewski, Eugeniusz syn Otta von Pol, Wiktoria córka Innocen-tego Borowska z domu Nicka, Herman syn Lewka Klenec, Bolesław syn Antoniego Orłowski, Bolesław syn Ludwika Markuszewski, Franciszek syn Feliksa Rudowski, Taniem syn Igila Alżer, Izaak syn Abrama Goldberg, Mendel syn Arona Liński, Jakub Enoch syn Mendla Dancyger, Szymon syn Majera Lipskier, Mendel syn Lejby Borensztejn,Mordka syn Moszy Grindberg, Antoni syn Józefa Moszczyński, Zygmunt syn Osipa Krusiewicz, August syn Adolfa Brze..kiewicz, Abram syn Jakowa Rybak, Iwan syn Piotra Si-dorow, Gustaw syn Romana Strupczewski, Mikołaj syn Benedykta Cybulski, Bronisław syn Iwana Kowalski, Moszek syn Wulfa Warsztacki, Władysław syn Iwana Starokiński, Szymon syn Gerszy Kuczbor-ski, Wiktor syn Karla Waśkowski, ks. Sta-nisław syn Emiliana Ordon, Feliks Michał syn Walentego Lubicz-Wolski, Marcelin syn Dymitra Zakski, Władysław syn Juliana Białowiejski, Henryk syn Aleksandra Kafarski, Juda Majer syn Abrama Lidzbarski, Roch syn Antoniego Wiśniewski, Stanisław syn Hermana Urban, Jan syn Antoniego Kieliasz, Józef syn Wojciecha Grzybiński, Kari syn Martyna Kaliński, ci wszyscy za-mieszkali w m. Mławie, Zuzanna córka Franciszka Morawska pełnoletnia panna zamieszkała we wsi Żulinek, Karl syn Wiktora Rejngart, zamieszkały we wsi Szydłówek, Stefan syn Michała Piechowski, zamieszkały we wsi Marianowo, Antoni syn Józefa Milewski, zamieszkały we wsi Żurominek, Michał syn Karla Wilhelm, zamieszkały we wsi Chojnowo, ks. Remigiusz syn Mateusza Jankowski, zamieszkały we wsi Wieczfnia, Jacek syn Konstantego Taden..., zamieszkały we wsi Gnojno, Władysław syn Ignacego Kanigowski, zamieszkały we wsi Luberadz, Włodzimierz syn Józefa Kosiński, zamieszkały we wsi Kowalewko, Iwan syn Andrzeja Waleszczyński, zamieszkały we wsi Kowalewo, Henryk syn Iwana Żamowski, zamieszkały we wsi Otocznia, Franciszek syn Michała Waśniewski, zamieszkały we wsi Zaborowo, Marceli syn Narcyza Strumiłło, zamieszkały we wsi Kosiny, wszyscy ostatni należą do powiatu mławskiego, Edmund syn Józefa Bączkowski, Teofil syn Mikołaja Rutkowski obydwaj zamieszkali w m. Mławie, Antoni syn Iwana Płoski, zamieszkały we wsi Paniki, Michał syn Paulina Bojanowski,zamieszkały we wsi Klica., Henryk syn Paulina Bojanowski, zamieszkały we wsi Gumięcino, Henryk syn Stanisława Turski, zamieszkały we wsi Niedzborz, Michał syn Wacława Obuchowicz, zamieszkały we wsi Kalecz, Franciszek syn Teofila Olszewski, zamieszkały we wsi Kozły,wszyscy ostatni sześcioro powiatu przasnyskiego, Petronela córka Maksymiliana Grąbczewska pełnoletnia panna, zamieszkała we wsi Kuklin powiatu mławskiego, Julian syn Stanisława Rzymowski, działający we własnym imieniu i w imieniu Stanisława syna Teofila Krępskiego na podstawie jego upoważnienia, sporządzonego w kancelarii mławskiego notariusza Ossowskiego 4 października bieżącego roku pod Nr 851; załączonego do kopii niniejszego aktu, zamieszkały w m. Mławie, Abram syn Josela Klinkowsztejn, zamieszkały w mieście Mławie, Tadeusz syn Augusta Rejngart, zamieszkały we wsi Dzierzgowo, Gustaw syn Augusta Rejngart, zamieszkały we wsi Obręb obydwaj powiatu przasnyskiego, Stanisław syn Józefa Goszczycki, zamieszkały we wsi Podkrajewo powiatu mławskiego, Jan syn Adama Podkuliński, zamieszkały we wsi Mostowe tegoż powiatu, Józef syn Teodora Kwiatkowski, zamieszkały we wsi Sułkowo Polne, Józef syn Franciszka Kakowski, zamieszkały we wsi Żarnowo, obydwaj powiatu ciechanowskiego. Oni zawarli akt o następującej treści:§ l. Przybyłe osoby oznajmiły, że w swoim imieniu a Rzymowski w swoim imieniu i w imieniu Stanisława Krępskiego na podstawie punktu 6-go ogólnych postanowień zatwierdzonego przez Jego Cesarską Mość 15 kwietnia 1896 r. przepisu o szkołach handlowych, mają zamiar otworzyć w mieście Mławie siedmioklasową szkołę handlową i w celu wyjednania u Pana Ministra Finansów założenia takowej, jak również zabezpieczenia na przyszłość jej istnienia jako założyciele w swoim własnym imieniu jak również Rzymowski w swoim imieniu i w imieniu Krępskiego podejmują następujące zobowiązania.§ 2. Projektowana szkoła będzie utrzymywana głów-nie z opłaty pobieranej zgodnie z ustalonymi zasadami za naukę, jeśliby jednakowoż te dochody były niedostateczne i wydatki na utrzymanie szkoły przewyższały by takowe, to, ujawnione po przeprowadzanym corocznie rozrachunku, braki kapitałów zarówno na bieżące utrzymanie szkoły, jak i na jej początkowe urządzenie założyciele zobowiązani są uzupełnić ze swoich własnych środków w następującej wysokości:Antoni Białowiejski dwa procenty, Stefan Usakiewicz jeden procent, Bronisław Grzeliński pół procenta, Dominik Staszewski jeden procent, Alojzy Korzybski dwa procenty, Tadeusz Mostowski pięć procent, Bronisław Klicki sześć procent, Teodor Gorodecki trzy procenty, Józef Marszewski jeden i pół procenta, Franciszek Rajkowski jeden i pół procenta. Konstanty Duczymiński jeden i pół procenta, Roman Waśniewski pół procenta. Paweł Czosnowski dwa procenty, Zygmunt Makomaski pół pro-centa, Azriel Makowski jeden procent, Iwan Staszewski pół procenta. Samuel Koniecki jeden procent, Bronisław Kosiński jeden procent, Tadeusz Rudowski jeden procent, Ru-dolf Borcz jeden i pół procenta, Władysław Makomaski pół procenta, Stanisław Olszyński jeden procent, Jan Makomaski pół procenta, Mieczysław Jankowski jeden procent, Konrad Unierzyski jeden i pół procenta, Zygmunt Czaplicki pół procenta, Konrad Olszewski dwa procenty, Eugeniusz von Pol jeden procent, Zuzanna Morawska pół procenta, Wiktoria Borowska pół procenta, Herman Klenec jeden procent, Karl Rejngart jeden procent, Tadeusz Rejngart jeden procent, Gustaw Rejngart pół procenta, Stefan Piechowski jeden i pół procen-ta, Antoni Milewski pół procenta, Bolesław Orłowski pół procenta, Bolesław Markuszewski pół procenta. Antoni Płoski pół procenta, Michał Bojanowski je-den procent, Henryk Bojanowski pół procenta, Mi-chał Wilhelm pół procenta, Franciszek Rudowski jedna czwarta procenta, Tanchem Alter jeden procent, Remigiusz Jankowski pół procenta, Jacek Tabencki jeden procent, Izaak Goldberg jeden i pół procenta. Mendel Lipski jeden procent, Jakow Enol-Dancygier pół procenta, Szymon Lipskier jeden procent. Men-del Borensztejn jeden procent, Mordka Grinberg pół procenta, Antoni Moszczyński jeden procent, Józef Ossowski trzy procenty, Zygmunt Krusiewicz pół procenta, Władysław Kanigowski pół procenta, Hen-ryk Turski pół procenta, August Binkiewicz jeden procent, Włodzimierz Kosiński jeden procent, Abram Rybak pół procenta. Iwan Sidorow pół procenta, Gu-staw Strupczewski pół procenta, Mikołaj Cybulski pół procenta, Józef Kwiatkowski pół procenta, Bronisław Kowalski pół procenta, Moszek Warsztacki pół procenta, Michał Obuchowicz jeden procent, Władysław Starokiński jeden procent, Szymon Kuczborski jeden procent, Jan Waleszczyński jeden procent, Jan Podkuliński pół procenta, Wiktor Waśkowski jeden procent, Petronela Grąbczewska jeden procent, ks. Ordon jeden procent, Stanisław Goszczycki dwa procenty, Feliks Wolski pół procenta, Marcelin Zakski jeden procent, Władysław Białowiejski pół procenta, Henryk Kafarski pół procenta, Henryk Żarnowski jeden i pół procenta, Iwan Kieliasz pół procenta, Franciszek Waśniewski pół procenta, Franciszek Olszewski pół procenta, Juda Majer Lidzbarski jeden procent, Stanisław Urban pół procenta, Roch Wiśniewski jedna czwarta procenta, Chaim E....... Perli, pół procenta, Józef Kakowski pół procenta, Marcelin Strumiłło jeden procent, Józef Groniwiński jedna czwarta procenta, Karl Kaliński pół procenta, Edmund Bączkowski jedna czwarta procenta, (.......), Ludwik Biranowski jedna czwarta procenta. Teofil Rutkowski pół procenta, Juliusz Prejs pół pro-centa, Abram Klinkowsztejn pół procenta, Franciszek Żuchniewski pół procenta, Franciszek Koniński pół procenta, Chaim Lejzor Wyszyński pół procenta, Jo-siek Perelmuter jeden procent, Moszek Rożen jedna czwarta procenta, Gdalija Stupski pół procenta, Wulf-Brachweld pół procenta, Stanisław Kamieński jeden procent, Julian Rzymowski w swoim imieniu jeden i pół procenta i w imieniu Stanisława Krępskiego jeden procent.§ 3. Przybyli zgadzają się, żeby w charakterze założy-cieli gwarantujących utrzymanie szkoły zapisali się jeszcze inni członkowie, żeby oni wzięli na siebie obowiązek płacenia odpowiedniej części brakującej na utrzymanie szkoły. Chociaż po złożeniu wyliczonych w poprzednim paragrafie procentów, płaconych przez założycieli i procentów jakie zobowiążą się płacić inne osoby, które się zgodzą w przyszłości płacić odpowiednie procenty, powstanie nadwyżka, to ta nadwyżka w żadnym razie nie będzie dzielona między założycieli, a tylko będzie zwracana do zapasowego kapitału szkoły, który będzie podlegał rozporządzeniu rady opiekuńczej, kierującej interesami tejże szkoły. § 4. Nikt z założycieli nie może zrezygnować z płacenia ustalonego w § 2. procentu na spłacenie brakującego kapitału na utrzymanie szkoły pod żadnym innym pretekstem, jak tylko na wypadek śmierci lub całkowi-tego wyprowadzenia się z Płockiej Guberni.§ 5. Jeśliby z powodu przewidzianych w poprzednim paragrafie przypadków ilość płaconych przez założy-cieli procentów zmniejszyła się na tyle, że nie osiągała by nawet stu, to dla uzupełnienia tej normy, która nie może być zmniejszona, pozostali założyciele zobowiązani są do płacenia brakujących procentów również swoimi środkami w częściach, określonych w § 2. lub zamiast byłych założycieli przyjąć inne osoby, według własnego uznania. § 6. Płacenie określonych przez założycieli procentów na uzupełnienie brakującego kapitału na utrzymanie szkoły będzie dokonywane w gotówce do rąk Rady Opiekuńczej, w terminach wyznaczonych przez tę, że radę. § 7. Założyciele przyjmują dziesięcioletni termin dla niniejszego zobowiązania, licząc takowy od czasu za-twierdzenia i nabrania ważności projektu proponowanej przez nich szkoły.§ 8. Każdy z założycieli, pragnący zrezygnować z przyjętych na siebie zgodnie z niniejszym aktem zobowiązań, z dniem upływu terminu wyznaczonego w poprzednim paragrafie zobowiązany jest do powiadomienia o tym drogą oficjalną radę opiekuńczą na jeden rok naprzód przed upływem wyżej wymienionego terminu, w przeciwnym razie, wszystkie bez wyjątku warunki niniejszego aktu będą go obowiązywać następne pięć lat, a jeśli i w ciągu tego czasu nie nastąpi wcześniejsze o rok jego właściwe powiadomienie, to te same warunki będzie zobowiązany wypełniać w ciągu następnych pięciu lat i tak dalej aż do wpłynięcia wyżej wymienionego powiadomienia w ustalonym terminie. § 9. Na zakończenie warunków niniejszego aktu założyciele przedstawiają radzie opiekuńczej prawo obserwowania dokładnego wykonywania podjętych przez nich zobowiązań i zmuszania niepoprawnych założy-cieli do wykonywania takowych w ustalonym trybie a niezależnie od tego upoważniania swoich członków Fiodora Gorodeckiego, Bronisława Klickiego, Konrada Olszewskiego, Zygmunta Krusiewicza, Alojzego Korzybskiego, Samuela Konieckiego, Juliana Rzymowskiego, Karla Rejngarta, Stefana Piechowskiego, Józefa Ossowskiego, ks. Stanisława Ordona do składania podań i innych pism dla wyjednania zatwierdzenia statutu Mławskiej Szkoły Handlowej i do prowadzenia wszystkich spraw związanych z powołaniem szkoły do czasu zatwierdzenia statutu. § 10. Na końcu wszyscy przybyli oświadczyli, że niniejszy akt na wyżej wymienionych warunkach przyjmują i aprobują. Po przeczytaniu i przetłumaczeniu niniej-szego aktu na język polski wszyscy przybyli oznajmili, że rozumieją jego sens i znaczenie, przyjmują go na dowód czego ze świadkami i notariuszem podpisali. Główny wypis za zgodą wszystkich będzie wydany Józefowi Ossowskiemu. Notariusz pobrał koszty związa-ne z miejscem zawarcia aktu siedem i pół kop. i opłatę skarbową jeden rub. w gotówce, które są zapisane w księdze skarbowej pod Nr 672. Za zawarcie aktu ni-czego nie pobrano. Niniejszy akt powinien być opłacony dodatkową opłatą skarbową od wartości rzeczywistej w terminach zgodnie ze Statutem Skarbowym.